Общи Условия за ползване на услуги по Доставка

Общи Условия / Споразумение с Потребители за ползване на платформата Boobr.One


Въведение

Настоящите Общи Условия представляват правно обвързващо споразумение между Търговци и „Бобр България“ ООД, уреждащо ползването на платформата Bobr, която включва уебсайта на компанията – www.bobr.shop /който уеб адрес може да бъде променян, пренасочван, както временно, така и за постоянно/ и мобилните приложения, прилежащи към него. Платформата Bobr и свързаните с нея услуги, предоставяни от Компанията, Сайта и Приложенията, включително комуникации и информация находяща се в тях, предоставяни от Компанията на потенциални и реални Потребители и Търговци, заедно са наричани по-долу „Платформата Bobr“.

Достъпвайки, използвайки или регистрирайки се в платформата Bobr или която и да е част от нея, Вие изрично потвърждавате и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на настоящото споразумение и всички бъдещи изменения и допълнения към него, които ще бъдат публично оповестявани в уеб сайта на компанията.

С приемането на Общите Условия на Bobr, Вие изрично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с настоящото споразумение и приемате всички негови условия, без изключения.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НЯКОЕ НЕГОВО УСЛОВИЕ, НЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ И НЯМАТЕ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА Bobr.

В такъв случай, трябва да преустановите ползването на платформата Bobr незабавно. Приемането на настоящите Общите Условия е изрично Ваше съгласие с настоящото споразумение, в неговата цялост.

Използвайки платформата Bobr, Вие заявявате и гарантирате, че:

 • Сте навършили 18 години;

· Имате право, правомощия и капацитет да сключите настоящото споразумение и да спазвате условията, заложени в него;

· В случай, че сключите настоящото споразумение от името на компания или друга организация, Вие представяте и гарантирате, че имате право да действате от името на компанията, която представлявате и да обвържете организацията с настоящото споразумение.

Всички лични данни, които предоставяте на платформата Bobr, или които Ние събираме за Вас, се управляват от „ Политика за поверителност“ на Bobr, която може да откриете тук. Вие потвърждавате, че с приемането на настоящите Общи Условия на Bobr сте прегледали и сте съгласни с „Политиката за поверителност“.

Дефиниции

С приемане на настоящите Общи Условия, Търговците заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор на платформата и прилежащите и мобилни приложения Bobr, наричана по-долу в настоящото споразумение „Компанията“, регистрирана с номер: 206468805, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Генерал Колев№92, ет.3, офис 4.

Платформата Bobr е Bobr и свързаните с нея услуги, предоставяни от компанията, включващи сайта и прилежащите към него приложения, включително комуникации и информация находяща се в тях, предоставяни от Компанията на потенциални и реални Потребители и Търговци.

Мобилни приложения са компютърни програми, създадени, за да работят на мобилни устройства като смартфони и таблети за нуждите на Bobr.

Потребител на платформата е всяко физическо или юридическо лице, достъпило платформата с цел ползване на услугите, които предоставя тя.

КуриерКуриер в платформата е всяко физическо или юридическо лице, сключило Договор с Bobr и регистрирано в платформата като такова за изпълнение на услуги за доставка от името наBobr, които са предмет на дейност на платформата Bobr.

Договор с Bobr е индивидуален договор между Търговеца иBobr, с което Търговецът упълномощава Bobr да изпълни услугата за доставка от негово име и за негова сметка, чрез свои Куриери и посредством функционалностите на платформата Bobr.

Търговец в платформата е всяко Физическо или Юридическо лице, сключило индивидуален договор с Bobr за ползване на услугите по доставка, които предлага чрез платформата и Куриерите си Bobr.

Услуга – като услуга в платформата се категоризира Доставката, която е предмет на дейност на платформата и на участниците в нея и за която Търговеца и Bobr се договарят в настоящото споразумение.

Допълнителна услуга – всяка една допълнителна услуга, която Bobr може да предложи към доставката и която Търговецът заплаща допълнително, в случай че желае да я ползва.

Наложен платеж е допълнителна услуга, предлагана от Bobr, включваща доставяне на пратка до краен клиент срещу заплащане от клиента на определена от Търговеца сума и връщането на събрата сума обратно при Търговеца от Bobr в договорените между страните срокове.

Доставка – доставка е услугата, която Bobr се ангажира да изпълнява чрез настоящето споразумение, от името и за сметка на Търговеца.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение според приложимото законодателство или по друго приложимо право;

IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя/Търговеца, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя / Търговеца и който заедно с потребителското име, служи за достъп до потребителския /търговския му профил;

Потребителско име е избран от Търговеца уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други Търговци и Куриери, както и с Bobr;

Търговски профил е обособена част от Bobr, предоставяща право и функционалност на Търговеца, по силата на настоящото споразумение, да ползва услугите предоставени му в платформата. Търговския профил дава достъп и права на Търговеца да създава и проследява заявки за доставки, чрез функционалността, която му дава той, както и информация за неговите действия в платформата.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на споразумението обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите, достъпни в платформата Bobr обективно невъзможно.

Виртуален Търговски портфейл - база данни, даваща информация на Търговеца за натрупаните средства и задължения, условно наричани “разполагаема сума” или „Баланс“, която може да се използва единствено за разплащане с Bobr и Куриери в платформата , по повод услуги, заявени чрез нея.

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Платформата и предоставяне на максимално добри услуги.

Акценти в Общите Условия

 • Вашето съгласие, че платформата Bobr е платформа, предоставяща възможност за заявяване и предоставяне на услуги по доставка, изпълнявани от Куриери на Bobr.

· Вашето съгласие, че с подписването на настоящото споразумение, Вие упълномощавате Bobr да изпълнява вместо Вас и за Ваша сметка доставки, посредством трети лица, Куриери в платформата.

· Вашето съгласие, че с подписването на настоящото споразумение, Вие упълномощавате Bobr да управлява вместо Вас и за Ваша сметка наложени платежи към доставки, посредством трети лица, Куриери в платформата, срещу допълнително заплащане от Вас за допълнителната услуга към доставката.

· Вашето потвърждение и съгласие с правилата за анулиране/отказ на заявки за доставка и таксите при анулирането/отказа им.

· Вашето съгласие за освобождаване на Bobr от отговорност, по повод искове, свързани с транспортираните стоки и правото Ви да ги разпространявате.

· Вашето съгласие за освобождаване на Bobr от претенции, по повод ползване на платформата за доставки, злоупотреба или невъзможност за ползването й, нарушение от Ваша страна на настоящото споразумение, приложимите закони или права на трети страни, както и по повод съдържание и информация, предоставената от Вас на Bobr, чрез акаунта Ви в платформата.

· Вашето съгласие с всяко допълнително изменение на настоящото споразумение.

· Вашето съгласие за събиране, използване, споделяне и прехвърляне на Вашите лични данни, както е посочено в „Политиката за поверителност“ на Bobr.

Приложимост на платформата Bobr за Търговци

 • Платформата Bobr е уеб-базирана комуникационна платформа, която дава възможност за заявяване и изпълнение на услуги по доставка, изпълнявани от Bobr и предоставяни на Търговците, посредством Куриери на Bobr.
 • Bobr предоставя услуги по доставка, достъпни в платформата за Търговци, посредством трети лица - Куриери.

· Сключвайки настоящото споразумение и регистрирайки се в платформата, Търговеца получава възможност да заявява изпълнение на доставки, да ги проследява и да управлява разплащанията си, свързани с доставките.

· С регистрирането на заявка за доставка в платформатаBobr, Търговеца упълномощава Bobr да изпълни от негово име и за негова сметка услуга по доставка, чиито условия и параметри са уточнени в заявката.

 • С регистриране на заявка за доставка и потвърждението й в платформата Bobr, Търговецът се съгласява за изпълнение на конкретна услуга по доставка, чиито условия са упоменати в заявката, както и цената за ползване на услугата от Търговеца.
 • Bobr предоставя възможност за избор на допълнителни услуги към доставката, достъпни за Търговците при създаване на заявката за доставка, които се заплащат допълнително. При избора и, Търговецът вижда допълнителна цена, която трябва да заплати за нея и с потвърждението и се съгласява с нея.
 • Разплащането с Bobr за ползваните от Търговеца услуги се осъществява периодично, като всяка изпълнена доставка от Куриер на Bobr се регистрира в акаунта на Търговеца като задължение към Bobr, като в края на отчетния период дължимата сума се изисква от Търговеца.

· За допълнителните услуги, избрани от Търговеца, разплащането се осъществява при условия, договорени в индивидуалния договор между Bobr и Търговеца. При избор на наложен платеж като допълнителна услуга, Bobr посредством своите Доставчици доставя сумата по наложения платеж на Търговеца до 24 часа от взимането и от клиента.

 • Търговците, регистрирани в Bobr получават възможност да се възползват от всички условия на доставката, които Bobr им предоставя, изпълнявайки услугите по доставка вместо тях – доставка в рамките на деня, наложен стандарт за изпълнението на доставки, сигурност в разплащанията.

Правила за ползване на Bobr

За срока на действие на настоящото споразумение, като Търговци ползващи услуги за доставка от Bobr, може да ползвате платформата само за Ваша лична употреба или за ползване от името на фирма или друга организация, за която имате законово право да представлявате. КатоТърговец, Вие можете да използвате платформата Bobr, за да заявявате услуги по доставка от един адрес до друг.

· Търговците нямат право да ползват платформата Bobr за други цели, свързани с каквито и да било други търговски начинания, без изричното ни предварително писмено съгласие.

· Търговците, приемайки настоящите Общи Условия се съгласяват с това, че заявката за доставка регистрирана в платформата представлява двустранно споразумение между тях и Bobr, което дефинира условията на доставката.

· Търговците се задължават да се съобразят с всички правила и разпоредби, които са посочени в настоящето споразумение, както и с всички останали правила, посочени в платформата.

Като Търговец в платформата Bobr, нямате право:

· На клевети, злоупотреби, тормоз, отправяне на заплахи, представяне от името на друго лице, подвеждане и друго нарушаване на законовите права на други Потребители на платформата, включително и на служители на Bobr, както да ползвате информация, получена от платформата или по време на изпълнението на услуги, с цел клевета, злоупотреби, тормоз, заплахи, представяне от името на друго лице, подвеждане или друго нарушаване на законовите права на който и да е служител или Потребител на компанията.

· Качването на файлове, които съдържат софтуер или друг материал, който нарушава правата на интелектуална собственост на друг Потребител, партньор или друга трета страна.

· Качване на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или друга информация, която може да затрудни или да попречи на работата на друг Потребител на платформата.

· Публикуването и качването на каквото и да е съдържание, за което не сте получили необходимите права или разрешение за ползването му.

· Рекламирате или предлагате за продажба стоки и услуги чрез платформата, които не са свързани с услугите на Bobr;

· Представянето от името на друго лице, както и разрешението на друго лице да ползва Вашият личен акаунт и парола за публикуване на стоки, поръчки или преглед на коментари.

· Публикуването на една и съща заявка за доставка многократно („ Спам “) - Спамът е строго забранен.

· Изтеглянето на файлове, публикувани от други Търговци, за които Търговецът знае, че не може да бъде разпространяван чрез платформата Bobr.

· Използването на роботи, наръчници, „скрити текстове“, скриптове и други автоматични процеси или устройства за извличане на данни, обхождане на данни, събиране на данни, публикуването им, предаване, продаване, изтегляне, управление на данни от Bobr по какъвто и да е начин.

· Хакването на платформата или всяко друго действие, което пречи на платформата Bobr, нейните сървъри или всяка нейна свързана мрежа.

· Да премахвате или променяте визуално по всякакъв начин на всички данни, обект на авторски права, търговски марки или други права, притежавани от Bobr.

 • Ползване на платформата Bobr или предложените в нея услуги, в нарушение на настоящото споразумение.
 • Ползването на платформата Bobr по начин, който е подвеждащ или с цел получаването на достъп до търговска тайна на компанията.

· Опити за заобикаляне на ползваната от Bobr система за разплащане, както и таксите за услугите в нея по какъвто и да е начин, както и предоставяне на неточна информация за данни за издаването на фактури.

· Регистрирането под различни потребителски имена или самоличност, след като акаунтът Ви е бил спрян или прекратен, както и регистрирането Ви под множество потребителски имена или фалшиви самоличност, чрез ползването на фалшиви имейли или телефонни номера.

Със съгласието Ви с настоящото споразумение, Вие декларирате, че разбирате, че всички публикации под формата на заявки за доставка, направени в платформата Bobr могат да бъдат публични, както и че може да бъдете публично идентифицирани чрез Вашето име или идентификационна информация за вход.

Bobr не носи отговорност за действията на който и да е Потребител, по отношение на каквато и да е информация или материали, публикувани в публичното пространство в платформата.

Споразумение за изпълнение на доставка

 • Споразумението между Търговеца и Bobr влиза в сила от момента, в който Търговеца регистрира заявка за доставка в платформата.

· Настоящето споразумение урежда взаимоотношенията между Bobr и Търговеца, във връзка с изпълнението на доставки от Bobr от името и за сметка на Търговеца, посредством Куриери на Bobr, както и на допълнителни услуги, избрани към доставките.

· С приемането на настоящите Общи Условия, Вие се съгласявате, че Bobr е страна по настоящето споразумение, чиято роля е изпълнението вместо Вас и за Ваша сметка на доставки.

· С приемането на настоящите Общи Условия, Вие се съгласявате, че Bobr е страна по настоящето споразумение, чиято роля е изпълнението вместо Вас и за Ваша сметка на допълнителни услуги към доставките, като наложен платеж, обратна разписва и други услуги, достъпни за ползване от Търговците.

· След получаване на заявка за изпълнение на доставка отТърговец, Bobr ще информира Търговеца за статуса по заявката при всяка нейна промяна, както и ще предоставя информация за това кой Куриер ще изпълни заявката и информация за него – имена, рейтинг, контакти.

 • В споразумението между Търговец и Bobr фигурира цялата информация, касаеща изпълнението на доставката, като адрес за взимане и доставяне на пратката, контакти на потребителя, контактни на подателя, вид на пратката, статус.

· Поръчката може да бъде изпълнена, само ако Търговеца предостави точна и пълна информация за контакт и адреси за взимане и доставка на пратката, когато регистрира своята заявка.

 • При доставката на поръчката, Bobr, чрез свой Куриер, може да поиска от Потребителя да удостовери самоличността си. Ако Потребителя не може адекватно да удостовери самоличността си, Куриерът ще откаже да достави съответните стоки на Потребителя, като в такъв случай действат условията по анулиране на поръчки в платформата.
 • Bobr с настоящото споразумение се задължава да изпълни доставката в рамките на деня, освен ако не възникне основателно обстоятелство, което да възпрепятства изпълнението.
 • Bobr с настоящото споразумение се задължава да изпълнява в срок избраните допълнителни услуги от Търговеца, като за наложения платеж, срокът за доставката му до Търговеца обратно е до 24 часа от взимането му от Клиента.
 • С настоящето споразумение, Търговецът се съгласява всяка изпълнена заявка за доставка да се отразява в акаунта му като задължение към Bobr, което ще бъде заплатен по посочена от Търговеца банкова сметка на края на отчетния период.

Стандарт за пратката в Bobr

За доставките, които изпълнява Bobr, важат следните основни стандарта, които определят допустимостта за транспортиране на пратката от Куриер на Bobr. Стандартите са свързани с три основни показателя, които са размера, тежестта и съдържанието на пратката.

Размер на пакета

Максимална допустимост на пратката - до 50 х 40 х 30 см.

Допустима тежест на пакета

Максимална тежест на пратката – до 5кг.

Разплащания

 • Търговците в платформата Bobr не дължат такса за ползване на платформата Bobr. Присъствието им в нея е безплатно. Това, което заплащат е цената за услугата, която ползват чрез платформата, а именно изпълнение на доставки вместо тях от Bobr.

· Всяка услуга по доставка, регистрирана в платформата Bobr съдържа най-малко два компонента – задача за взимане на пратката от адреса на Търговеца и задача по доставяне на пратката на адреса на получателя. Задачите, влизащи в изпълнението на услуга по доставка могат да бъдат и повече от 2, в случаите, когато една заявка за доставка включва взимането на няколко пратки от Търговеца, които трябва да бъдат доставени до повече от един адреси на получателите им.

· Всяка задача, влизаща в изпълнението на доставката се отчита и заплаща отделно, като при определени обстоятелства могат да бъдат изпълнени всички задачи, но могат да бъдат изпълнени и само част от тях.

· Стандартната цена за изпълнение на доставка от Bobr е в размер на 6лв, като тя включва цена за изпълнение на задачата по взимане на пратката от Търговеца3лв. и цена за доставяне на пратката до адреса на потребителя – 3лв. Стандартна цена за пратка означава стартовата минимална цена, за която може да бъде изпълнена доставката. Върху стандартната цена влияят множество фактори, които могат да я променят – разстояние за доставка, времеви интервал за изпълнение, допълнителни услуги и други такива, които са описани в настоящите общи условия.

· Ако заявката за доставка включва повече от 2 задачи, то общата цена на доставката е съвкупност от цените на всички приключени задачи, влизащи в изпълнението и.

· Ако в заявката за доставка има повече от 2 задачи за изпълнение, като само част от тях са изпълнени успешно, то цената, която трябва да заплати Търговеца за изпълнение на услугата е сума от приключените задачи.

· Върху цената за изпълнение на услугата по доставка, могат да оказват влияние фактори като разстоянието между адреса на подателя и получателя на стоката, време за изпълнение на услугата, размер на пратката, рейтинг на Търговеца, часови диапазон за изпълнение на доставката, натовареност на Куриерите и други фактори, определяни от Bobr и фиксирани като такива в настоящите общи условия.

· Върху цената за изпълнение на услугата по доставка, оказват влияние също и избрани допълнителни услуги към доставката, като избран наложен платеж. При условие, че Търговецът е избрал допълнителна услуга наложен платеж към доставката, то той дължи допълнителна такса за управление на наложения платеж в размер на 2лв, коитоBobr има ангажимент да изплати на Търговеца до 24 часа след взимането им от потребителя.

· Цената на доставката се определя въз основа на въведената отТърговеца информация в заявката за доставка. Търговците имат възможност да видят предварително точната цена на услугата, посредством калкулатор за изчисление на цената, поместен в платформата. Калкулатора показва точната цена за изпълнение на доставката, още преди нейното регистриране, като взима предвид всички условия, които оказват влияние върху размера и.

 • С потвърждението на поръчката, Търговецът декларира, че е запознат и потвърждава цената, която ще заплати за изпълнение на услугата по доставка.

· Разплащането между Търговците и Bobr става по банков път, като Търговците са задължени да предоставят данни за Куриера на платежни услуги, който ще ползват за разплащане.

 • Търговците в платформата Bobr носят отговорност за всички допълнителни данъци и такси, съпътстващи изпълнението на поръчки към потребители в платформата.

Приключени задачи за изпълнение на доставка и таксуване

· Под приключена задача се има предвид всяка задача, за която Bobr и неговите Куриери са изпълнили всички дейности, съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния договор между Bobr и Търговеца за успешното и изпълнение, без значение дали при приключването и задачата е изпълнена успешно или поради някакво обстоятелство е пропаднала.

· Не всяка приключена задача от доставката е успешно изпълнена. Въпреки това, съгласно настоящите Общи условия, за всяка приключена задача, Търговецът дължи на Bobr уговореното възнаграждение за изпълнението и.

· При наличие на избрана допълнителна услуга към задачата за доставка, за приключена задача се счита задача, при която са изпълнени всички допълнителни услуги към нея.

· Неуспешното изпълнение на приключени задачи по доставка може да бъде поради отказ на потребителя да приеме пратката, невъзможност от страна на Куриера да открие Търговеца или потребителя, за да вземе или достави пратката, както и други независещи от Bobr и Куриера условия, които възпрепятстват изпълнението и.

Прекратяване на споразумение и отмяна на поръчка

 • Ако Търговецът регистрира фалшива заявка за доставка (например като предостави неверни данни за контакт, не плати предварително или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да предаде/вземе пратката) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението между него и Bobr,Bobr има право да откаже бъдещи заявки отТърговеца и да прекрати едностранно договорът с Търговеца.
 • Bobr има право да отказва Заявки за доставка и да анулира Споразумението едностранно, ако има основателни съмнения относно точността или автентичността на заявката или данните за контакт с Търговеца. Ако Bobr анулира платена Заявка от Търговеца, то Bobr може да върне платената сума по същата сметка, от която е извършено плащането по негова преценка, но без изрично задължение за това.

Акаунт на Търговеца

Събиране и съхранение на Лични данни

Някои от материалите, налични в платформата Bobr, може да изискват предварителна регистрация за достъп. Ако решите да получите достъп до такива материали, ще бъдете задължени да се регистрирате. Bobr може да откаже да осъществите регистрацията Ви и няма да можете да използвате потребителско име, имейл адрес или телефонен номер, които вече се използват от друг Потребител, което може да се тълкува от Bobr като представяне за друго лице, както и, че данните принадлежат на друг човек, което нарушава интелектуалната собственост или други права на което и да е лице или, че от Bobr отхвърляме по някаква друга причина по свое усмотрение регистрацията.

Когато завършите регистрация си при нас като Търговец, ще бъдете задължени да предоставите определена лична информация. Вие заявявате, че тази информация ще бъде вярна, точна и пълна, както и че ще я актуализирате незабавно, когато настъпи промяна по нея. Ако предоставите каквато и да е невярна или неточна информация, ако не е актуална или е непълна, или ако подозираме, че информацията Ви е невярна или неточна, можем по свое усмотрение да преустановим Вашето право на достъп до всеки материал, за който се изисква регистрация. Всяка информация, която може да се идентифицира, предоставена по-долу, ще бъде предмет на условията на Политиката за поверителност.

Акаунт, парола и сигурност

Вие сте единственият оторизиран потребител на Вашия личен акаунт като Търговец. Вие изцяло носите отговорност за запазване на поверителността на всяко потребителско име, парола и акаунт, предоставени от Вас или от Нас за достъп до платформата Bobr. Вие сте единствено и изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват чрез Вашият акаунт, с изключение на това, че Bobr може, при определени обстоятелства, да получи достъп до Вашия акаунт, за да направи промени, които сте поискали, като например промяна на данни.Bobr няма контрол върху ползването на акаунта на Търговеца от него самия или трети страни, поради което не носи никаква отговорност за ползването и контрола на акаунта. Ако подозирате, че някоя неоторизирана страна може да ползва Вашият акаунт и парола или подозирате друго нарушение на сигурността, трябва незабавно да се свържете с нас на www.bobr.com, чрез контактната форма в платформата.

Текстови съобщения и телефонни обаждания

Използвайки платформата Bobr, Вие изрично се съгласявате и приемате да получавате комуникации от нас, включително чрез текстови (SMS) съобщения, обаждания, имейли и други законови средства на всеки от вашите номера за контакт или имейл адреси, с цел да можем да предоставяме услугите, налични в платформата Bobr, да обслужваме Вашия акаунт, да разглеждаме въпросите, свързани с Вашия акаунт, да Ви информираме чрез имейл съобщения за дейности, свързани с маркетинга на Bobr.

Съгласявайки се да ползвате Bobr, Вие се съгласявате, че може да получавате комуникации, включително маркетингови съобщения, генерирани от автоматични системи, които ще доставят предварително записани звукови съобщения/текстови съобщения и имейли, изпратени от името на Bobr или негови партньори, по повод: оперативни комуникации относно Вашия акаунт; ползване на платформата, актуализации на нови и съществуващи функции на платформата; комуникации относно събития и промоции, управлявани от Bobr; Новини относно Bobr. С приемането на настоящите Общи Условия, Вие потвърждавате, че не е необходимо да давате съгласието си за получаване на промоционални съобщения, като условие за използване на платформата Bobr или услугите, които се предлагат чрез нея. Ако номера за контакт, който сте ни предоставили, вече не е Ваш, е необходимо Вие да ни уведомявате незабавно, за това, че вече не можете да бъдете открит на този номер. С приемането на настоящите Общи Условия, Вие също така потвърждавате, че Bobr или негови Куриери на комуникационни услуги, могат да записват обаждания, свързани с обслужването на Потребители, след получаване на съгласие от Вас.

Имейли

Bobr може да Ви изпраща валидиращи, маркетингови и други имейли, свързани с услугите, предоставяни в платформата. Bobr може също да Ви изпраща имейли за услуги, които смятаме, че може да ви заинтригуват. Имате възможност да отмените получаването на подобни имейли по всяко време, като кликнете на опцията за отписване, намираща се най-долу в имейлите или да се свържете с Нас.

Забранени стоки за продажба

 • Използвайки платформата Bobr, Вие изрично се съгласявате, че няма да разпространявате чрез услугите предоставяни от Bobr стоки, изрично упоменати като забранени за разпространение чрез платформата.

· Забранените стоки за разпространение са описани в допълнително приложение, неразделна част от Общите Условия.

· В случай, че въпреки изричната забрана, Вие заявите доставка на забранени стоки, Bobr има право без предупреждение за ограничи достъпа до акаунта Ви, както и да уведоми органите, отговорни за спазването на разпоредбите, свързани с електронната търговия на стоки.

Предплатени планове

Предплатените планове дават възможност на Търговеца да закупи предплатен пакет с предварително фиксиран брой доставки на преференциална цена. Предплатените планове са различни в зависимост от броя доставки, които осигуряват те за определен период от време.

Условията на достъпните предплатени планове са посочени в сайта на Bobr, като закупувайки ги Търговеца се съгласява с всички условия за ползването им, описани в сайта. Достъпни са следните предплатени планове:

План „Минимум“

План „Стандарт“

План „Екстра“

- 30 включени доставки в рамките на град Варна.

- Под 30 доставки се разбира 30 получателя на пратките.

- Срока за ползване е 30 календарни дни от датата на активиране на пакета.

- В случай, че не бъдат изразходвани не се прехвърлят за следващи периоди.

- Плащането на пакета е предварително, като след осъществяване на плащането, в акаунта на Търговеца се зареждат 30 налични доставки.

- Цена: 180лв. с ДДС

- 80 включени доставки в рамките на град Варна.

- Под 80 доставки се разбира 80 получателя на пратките.

- Срока за ползване е 30 календарни дни от датата на активиране на пакета.

- В случай, че не бъдат изразходвани не се прехвърлят за следващи периоди.

- Плащането на пакета е предварително, като след осъществяване на плащането, в акаунта на Търговеца се зареждат 80 налични доставки.

- Цена: 450лв. с ДДС

- 150 включени доставки в рамките на град Варна.

- Под 150 доставки се разбира 150 получателя на пратките.

- Срока за ползване е 30 календарни дни от датата на активиране на пакета.

- В случай, че не бъдат изразходвани не се прехвърлят за следващи периоди.

- Плащането на пакета е предварително, като след осъществяване на плащането, в акаунта на Търговеца се зареждат 150 налични доставки.

- Цена: 720лв. с ДДС

Условията за ползване на предплатените планове са следните:

· Предплатеният план е с предварително фиксирани условия за ползване, които не могат да бъдат променяни.

· Предплатеният план се предплаща предварително, като може да бъде активиран само след заплащането му.

· След активация, предплатеният план е активен в рамките на 30 календарни дни от момента на активацията му.

· След настъпване на крайната дата на активирания план той се деактивира, независимо дали са изразходени всички разполагаеми доставки от него.

· Не изразходените доставки от пакета не се прехвърлят за следващи периоди.

· След закупуване на пакета, активирането му става до 24 часа.

· При активиране на по-малък пакет с доставки, Търговецът няма право да доплати, за да увели пакета си по време на активност на първия пакет.

· Доставките от един пакет не могат да бъдат ползвани от различни юридически места.

· Доставките могат да бъдат ползвани от различни обекти на Търговеца.

· Абонамента няма дългосрочен характер и не се сключва договор за ежемесечното му ползване. Той се закупува месец за месец, освен в извънредни случаи, при които има индивидуална договорка между Bobr и Търговеца.

Ваучери и промоционални кодове за отстъпка.

По преценка на Bobr, в платформата могат да бъдат налични ваучери или промоционални кодове за специални оферти или отстъпки, които могат да се ползват за цялостно или частично заплащане на услуги, достъпни в платформата за закупуване. Ваучерите, налични в платформата могат да бъдат различни, като може да са насочени към конкретен Магазин, конкретна стока и със срок, изцяло определен от Bobr. Ваучерите могат да бъдат ползвани само и единствено в платформата Bobr за стоките/услугите, посочени в тях. Ваучерите не могат да бъдат осребрявани, не могат да бъдат заменяни за друга стока/услуга и не могат да бъдат ползвани след изтичането на срока на действието им. Bobr не носи отговорност за ваучери, които са неизползвани в срок, както и такива, за които по една или друга причина поръчката не е изпълнена от Търговеца.

С приемането на настоящите Общи Условия, Вие:

· Се съгласявате, че ще ползвате Ваучера в съответствие с настоящите Общи условия.

· Се съгласявате, че ще спазвате всички условия за ваучери.

Връзка и препратки към сайтове на трети страни

Платформата Bobr може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Такива връзки не изискват и не подлежат на одобрение от Компанията, връзката с тези уебсайтове или техни оператори. Такива връзки се предоставят като информационна услуга, само за справка и удобство. Bobr не контролира такива уебсайтове и не носи отговорност за тяхната наличност или коректност на съдържание, реклама, продукти или услуги. Изцяло отговорност на Потребителите е да оценят съдържанието и полезността на информацията, получена от други уебсайтове.

С приемане на настоящите Общи Условия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Bobr не участва в създаването и публикуването на уебсайтове на трети страни и отказва всякаква отговорност за уебсайтове на трети страни, като не носи отговорност за искове, произтичащи от уебсайтове на трети страни. Освен това потвърждавате и приемате, че Bobr няма задължение да наблюдава, преглежда или премахва връзки към уебсайтове на трети страни, но си запазва правото да ограничава или премахва връзки към уебсайтове на трети страни в платформата Bobr, в случай, че прецени за необходимо.

Използването на който и да е уебсайт, контролиран, притежаван или управляван от трети страни, се регулира от условията и реда за използване и политиките за поверителност за тези уебсайтове. Достъпа до такива уебсайтове е изцяло на Ваша изрична отговорност. Bobr изрично отхвърля всяка отговорност, възникваща по повод ползването и разглеждането на всякакви уебсайтове или други материали, които могат да се появят в платформата Bobr.

Интелектуална собственост

Цялото текстово, графично, редакторско съдържание, данни, форматиране, графики, дизайни, HTML, фотографии, музика, звуци, изображения, софтуер, видеоклипове, търговски марки, лога, шрифтове и друго съдържание, което Потребителите виждат и четат чрез платформата Bobr, са собственост на Bobr, с изключение на генерираното от Потребители и Търговци съдържание, за което те предоставят на Bobr право за ползване.

Собственият материал на Bobr е защитен във всички форми, медии и технологии, които вече са известни или са разработени. Bobr притежава всички собствени материали, както и координацията, подбора, подреждането и подобряването на такива собствени материали, съгласно Закона за авторското право. Собственият материал е защитен от вътрешното и международното законодателство, уреждащо авторското право, патентите и други права на собственост.

Търговските марки на Bobr, включително Bobr и лога на Bobr, са марки, собственост на „Бобр България“ ООД. Всички други търговски марки, лога и търговски имена, използвани в платформата Bobr, са собственост на съответните им собственици. Нямате право да копирате или използвате някоя от тези марки, лога или търговски имена, без изричното предварително писмено съгласие на собственика.

Авторско право

Bobr спазва правото на интелектуалната собственост и авторските права на другите и изисква от своите Потребители да спазват и зачитат на правата на другите. Ако считате, че има материали, предоставени на Bobr, които нарушават Вашето авторско право или друго право на интелектуална собственост, моля незабавно да се свържете с нас, на адрес:гр. Варна, ул. Генерал Колев 92, ет. 3, офис 4 или info@bobr.com, като посочите:

· Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено, включително URL адреса или друго конкретно местоположение в платформата Bobr, където се намира материалът, за който твърдите, че нарушава авторското Ви право. Моля да ни предоставите достатъчно подробна информация, за да позволите на Bobr да намери материала и обяснете в детайли защо смятате, че е извършено нарушение;

· Подробно описание на местоположението, където съществува оригиналното или достоверно копие на защитеното с авторски права произведение - например URL адресът, където е публикуван, или името на книгата/статията/материалът, в който е публикувано;

· Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;

· Заявление от Вас, че използването на съответните данни не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или закона;

· Ваше потвърждение, че информацията във Вашето заявление е точна и, че Вие ​​сте притежателят на авторските права или упълномощен да действа от името на собственика на авторските права;

· Електронен или физически подпис на собственика на авторските права или на лице, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право.

Поверителна информация

С приемането на настоящото споразумение, Вие потвърждавате, че Поверителната информация е ценен, специален и уникален актив на Bobr и се съгласявате, че няма да разкривате, прехвърляте, използвате каквато и да е конфиденциална информация, с каквато и да е цел, различни от добросъвестното ползване на платформата Bobr, в съответствие с настоящите Общи условия.

В случай, че е необходимо и уместно, може да разкривате поверителна информация единствено на упълномощени свои служители и партньори, при условие, че те също са изрично задължени да поддържат поверителността на информацията. Вие трябва незабавно да уведомите Bobr писмено, за всички обстоятелства, които могат да представляват нерегламентирано и недоброжелателно разкриване, прехвърляне или използване на поверителна информация.

С приемане на настоящите Общи Условия, Вие гарантирате, че ще положите максимални усилия, за да защитите поверителната информация от неразрешено и недобросъвестно разкриване, прехвърляне или използване.

Терминът „Поверителна информация" означава всяка търговска тайна, конфиденциална и патентована информация и всяка друга информация на Bobr, която не е известна на обществеността или други трети страни, които биха могли да получат икономическа или друга стойност от използването на поверителната информация на Bobr. За поверителна информация се счита още технически данни, ноу-хау, изследвания, продуктови планове, продукти, услуги, клиенти, пазари, софтуер, разработки, изобретения, процеси, формули, технологии, дизайни, чертежи, инженеринг, информация за конфигурация на хардуера, маркетинг , финанси, стратегическа и друга собствена и поверителна информация, свързана с бизнеса, операциите или имотите на Bobr, включително информация за персонала, потребителите или партньорите на Bobr.

Разрешаване на спорове

В случай на спор, произтичащ или свързан с настоящите Общи условия, включително всеки въпрос относно тълкуването, изпълнението и / или прилагането на някой от неговите разпоредби и в случай, че между засегнатите страни не може да се постигне споразумение, се прилагат законодателството на съответната страната.

Промени в Общите Условия

„Бобр България“ ООД запазва правото си, по своя собствена и абсолютна преценка, да изменя, променя, допълва, прекратява или изтрива някое от условията на настоящото споразумение и да преглежда, подобрява, променя или прекратява, временно или постоянно, платформата Bobr или всяко нейно съдържание или информация в платформата по всяко време, с или без предварително уведомление и без никаква отговорност за Bobr.

„Бобр България“ ООД се старае винаги да уведомява Потребителите на платформата за съществени промени, настъпили по Общите Условия, чрез електронната поща или друг удобен начин, но въпреки това, Bobr не носи отговорност в случай на неизпълнение на това условие.

В случай, че бъдещи промени в настоящите Общи Условия, са неприемливи за Вас, е необходимо незабавно да преустановите ползването на платформатаBobr. Продължаващото Ви ползване на платформата Bobr след всяко преразглеждане на настоящото споразумение, представлява изрично и неотменимо приемане на всички настъпили промени в Общите Условия. Компанията също така може да наложи ограничения за определени функции или да ограничи достъпа ви до част от платформа Bobr, без предизвестие.

Известия и съгласие за получаването им

С приемане на настоящото споразумение, Вие се съгласявате да получавате всякакви допълнителни споразумения, известия, оповестявания и други съобщения (общо наричани „ Известия “), към които настоящото Споразумение се отнася по електронен път, чрез електронна поща или чрез публикуване на Известия на Сайта и в мобилните приложения, прилежащи към платформата.

С настоящото споразумение, Вие се съгласявате още, че всички Известия, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване тези съобщения да бъдат писмени. Ако не е посочено друго в настоящото споразумение, всички изпращани Ви известия ще бъдат в писмена форма и ще се считат за надлежно предадени, когато е удостоверено че те са получени.

Информация за контакт

Ако имате въпроси, относно настоящото споразумение, моля, свържете се с нас на info@bobr.one или на адрес:
гр. Варна, ул. Генерал Колев 92, ет.3, офис 4.

ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМАМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА Bobr, И ЗАЯВАВАМ, ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА ЩЕ БЪДЕ СЪОБРАЗЕНО С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Последна актуализация: 20.11.2021г.